استخدام نیروی مالی

کارشناس ارشد حسابداری آشنا به اکسل و راهکاران جهت کار در تهران – یزد (مروست )- کرمان ( زرند)

ارسال رزومه به آدرس

estekhdam.ariafateh@gmail.com