شرکت معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیان

پروژه استخراج و باطله برداری معدن مس چاه فیروزه